Chức năng nhiệm vụ BM Hóa phân tích và độc chất - Giới thiệu - Cổng thông tin Đại Học Dược

Chức năng nhiệm vụ BM Hóa phân tích và độc chất (01/03/2010)

I. Tên đơn vị

- Tên Tiếng Việt: Bộ môn  Hóa Phân tích và độc chất
- Tên tiếng Anh: Department of Analytical Chemistry and Toxicology
- Điện thoại: (04)38 24 11 10
- Email:
II. Chức năng
   Bộ môn Hóa phân tích có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Phân tích và Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất ,tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn. Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.
III. Nhiệm vụ
     1. Hoạt động giảng dạy:
         * Các môn học được phân công giảng dạy:
            - Hoá phân tích 1, Hoá phân tích 2, Môi trường, Độc chất, Kiểm nghiệm và một số chuyên đề tự chọn cho hệ đào tạo: đại học chính qui, liên thông, cao đẳng.
            - Một số ứng dụng phương pháp chiết, quang, điện hoá, sắc ký sử dụng trong phân tích kiểm nghiệm, Hoá nước... cho hệ đào tạo: cao học (thuộc chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc).
            - Hoá phân tích 2, Kiểm nghiệm thuốc cho hệ đào tạo:  trung cấp.
         * Chương trình và giáo trình:
            - Tổ chức xây dựng chương trình chi tiết cho các môn học được phân công. Biên soạn và biên soạn lại các giáo trình cho các môn học đó.
            - Đề xuất nội dung và chương trình chi tiết cho các chuyên đề tự chọn hay chuyên đề đào tạo lại. Xây dựng chương trình chi tiết và biên soạn giáo trình cho các môn học mới được nhà trường giao.
            - Tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến về chương trình đào tạo cho trường và hỗ trợ các trường bạn khi được nhà trường yêu cầu.
         * Kiểm tra thi và đánh giá:
            - Tổ chức xây dựng bộ câu hỏi phục vụ đánh giá kết quả học tập của người học một cách thường xuyên và cập nhật để từng bước hình thành ngân hàng câu hỏi thi.
            - Đảm bảo các nội dung đánh giá phù hợp với nội dung giảng dạy và phân loại được người học.
            - Tổ chức đánh giá theo đúng yêu cầu đã đăng ký trong chương trình chi tiết và các qui chế đào tạo.
            - Tham gia đánh giá đề cương, đề tài tốt nghiệp của các bậc học theo sự phân công của nhà trường.
            - Quản lý và lưu trữ  tốt kết quả học tập của người học.
         * Đảm bảo chất lượng đào tạo:
            - Thống nhất nội dung giảng dạy để đảm bảo mọi người học được cung cấp các nội dung cơ bản như nhau trong cùng một năm học.
            - Nội dung giảng dạy phải luôn cập nhật được các kiến thức mới phù hợp với sự phát triển của thực tế và phải được thống nhất trong toàn bộ môn.
            - Đẩy mạnh triển khai áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, có tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng không chỉ trong bộ môn và cả trong phạm vi nhà trường.
            - Tích cực tạo điều kiện để người học có điều kiện rèn luyện kỹ năng tại phòng thí nghiệm và tiếp xúc tối đa với các trang thiết bị hiện có.
            - Quản lý tốt tiến độ giảng dạy, phân công giảng dạy phù hợp với năng lực của các giảng viên. 
            - Theo dõi việc học tập của người học theo đúng các qui định của nhà trường và qui chế đào tạo.
     2. Hoạt động khoa học công nghệ:
         - Các giảng viên và kỹ thuật viên phải tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu.
         - Đề xuất và triển khai các nghiên cứu về kỹ thuật phân tích, đánh giá chất lượng, theo dõi sinh khả dụng và đánh giá tương đương sinh học thuốc.
         - Phối hợp hỗ trợ các đơn vị bạn trong nghiên cứu.
         - Tham gia đánh giá nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo sự phân công.
         - Tích cực gắn nghiên cứu khoa học với giảng dạy và nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên.
IV. Quản lý đơn vị
      Giao ban bộ môn thường xuyên, tối thiểu 2 tuần/lần để điều chỉnh kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức giảng dạy. Phân công quản lý theo mảng công việc: giáo vụ, giáo tài, quản lý kỹ thuật viên. Có kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể, theo dõi tiến độ thực hiện. Các giảng viên và kỹ thuật viên phải chấp hành các qui định hiện hành của nhà nước, nhà trường; có trách nhiệm thực hiện tốt và đúng tiến độ nhiệm vụ được phân công.
      Xây dựng và phát triển phương hướng học thuật, quy hoạch phát triển dài hạn của bộ môn, xây dựng bộ môn vững mạnh về mọi mặt. Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học...Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của bộ môn. Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, bộ môn.

Các tin đã đưa ngày: