Thông báo điểm thi và thang điểm học phần Hóa dược 1 - các hệ K70 và BH11 - Thông báo - Lịch giảng - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo điểm thi và thang điểm học phần Hóa dược 1 - các hệ K70 và BH11 (28/12/2017)

THONG BAO diem thi-1.jpg

Thang diem HD1-AK70-CQ-1.jpg 
Thang diem HD1-BH11-Chi tiet và Niêm yết-1.jpg

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: