Đề cương tóm tắt các môn học - trang 1 - Cổng thông tin Đại Học Dược
 • DE CUONG GDTC - CAO DANG 28/11/2017

  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ

  Trình độ Cao đẳng

   

  Tên môn học:                        Giáo dục thể chất (Physical Education)

  Tên học phần:                       Bóng rổ (Basketball)

  Bộ môn giảng dạy chính:    Giáo dục thể chất

  Bộ môn phối hợp:                Không

  Đối tượng giảng dạy:           Sinh viên hệ Cao đẳng

  Số tín chỉ:                              01 (tương đương 01 ĐVHT)

  Tổng số tiết học:

  Tổng số

  Lý thuyết

  Thực hành

  Bài tập

  Seminar

  28

  0

  28

  0

  0

  1. Mục tiêu môn học/ học phần:

  - Hiểu và phân tích được kỹ thuật động tác.

  - Thực hiện được các tư thế kỹ thuật.

  - Thực hiện thuần thục động tác ở mức độ kỹ năng.

  - Trình bày được luật thi đấu.

  - Tổ chức và đảm nhiệm trọng tài ở cấp độ phong trào.

  - Nâng cao thể lực và sự đoàn kết của người học.

  2. Học phần tiên quyết: không.

  3. Mô tả môn học/ học phần:

  - Các kỹ thuật cơ bản: di động chuyền bắt bóng bằng hai tay trước ngực, tại chỗ ném rổ một tay trên vai và hai tay trước ngực, di động ném rổ một tay trên vai và hai tay trước ngực.

  - Luật bóng rổ: sân bãi dụng cụ, cách tính điểm, các lỗi thường gặp…

  4. Điều kiện phục vụ thực hành:

  - Sân bãi, bảng rổ, lưới, bóng rổ.

  5. Cách lượng giá học phần:

  - Theo dõi mức độ chuyên cần.

  - Đánh giá thái độ, ý thức học tập.

  - Kiểm tra kết thúc học phần.

  6. Cách tính điểm:

  Điểm kiểm tra kết thúc môn học được tính như sau (thang điểm 10):

  - Chuyên cần:                                               10%

  - Thái độ ý thức học tập:                             10%

  - Yếu lĩnh kỹ thuật động tác:                      40%

  - Đánh giá thành tích bài kiểm tra:                        40%

  7. Tài liêu học tập:

  - Giáo trình môn Bóng rổ do Bộ môn GDTC trường ĐH Dược Hà Nội biên soạn (tài liệu phát tay).

  8. Tài liệu tham khảo:

  - Tài liệu Bóng chuyền - Bóng rổ, NXB TDTT 1996.

  - Luật Bóng rổ, NXB TDTT.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ

  Trình độ Cao đẳng

   

  Tên môn học:                        Giáo dục thể chất (Physical Education)

  Tên học phần:                       Bóng chuyền (Volleyball)

  Bộ môn giảng dạy chính:    Giáo dục thể chất

  Bộ môn phối hợp:                Không

  Đối tượng giảng dạy:           Sinh viên hệ Cao đẳng

  Số tín chỉ:                              01 (tương đương 01 ĐVHT)

  Tổng số tiết học:

  Tổng số

  Lý thuyết

  Thực hành

  Bài tập

  Seminar

  28

  0

  28

  0

  0

  1. Mục tiêu môn học/ học phần:

  - Hiểu và phân tích được kỹ thuật động tác.

  - Thực hiện được các tư thế kỹ thuật.

  - Thực hiện thuần thục động tác ở mức độ kỹ năng.

  - Trình bày được luật thi đấu.

  - Tổ chức và đảm nhiệm trọng tài ở cấp độ phong trào.

  - Nâng cao thể lực và sự đoàn kết của người học.

  2. Học phần tiên quyết: không.

  3. Mô tả môn học/ học phần:

  - Các kỹ thuật  cơ bản của môn bóng chuyền, chuyền bóng chính diện cao tay, thấp tay và phát bóng cao tay, thấp tay chính diện.

  - Luật bóng chuyền: sân bãi dụng cụ, cách tính điểm, các lỗi thường gặp…

  4. Điều kiện phục vụ thực hành:

  - Sân bãi, cột, lưới, bóng chuyền.

  5. Cách lượng giá học phần:

  - Theo dõi mức độ chuyên cần.

  - Đánh giá thái độ, ý thức học tập.

  - Kiểm tra kết thúc học phần.

  6. Cách tính điểm:

  Điểm kiểm tra kết thúc môn học được tính như sau (thang điểm 10):

  - Chuyên cần:                                               10%

  - Thái độ ý thức học tập:                             10%

  - Yếu lĩnh kỹ thuật động tác:                      40%

  - Đánh giá thành tích bài kiểm tra:                        40%

  7. Tài liêu học tập:

  - Giáo trình môn Bóng chuyền do Bộ môn GDTC trường ĐH Dược Hà Nội biên soạn (tài liệu phát tay).

  8. Tài liệu tham khảo:

  - Tài liệu Bóng chuyền - Bóng rổ, NXB TDTT 1996.

  - Luật Bóng chuyền, NXB TDTT.


  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ

  Trình độ Cao đẳng

   

  Tên môn học:                        Giáo dục thể chất (Physical Education)

  Tên học phần:                       Cầu lông (Badminton)

  Bộ môn giảng dạy chính:    Giáo dục thể chất

  Bộ môn phối hợp:                Không

  Đối tượng giảng dạy:           Sinh viên hệ Cao đẳng

  Số tín chỉ:                              01 (tương đương 01 ĐVHT)

  Tổng số tiết học:

  Tổng số

  Lý thuyết

  Thực hành

  Bài tập

  Seminar

  28

  0

  28

  0

  0

  1. Mục tiêu môn học/ học phần:

  - Hiểu và phân tích được kỹ thuật động tác.

  - Thực hiện được các tư thế kỹ thuật.

  - Thực hiện thuần thục động tác ở mức độ kỹ năng.

  - Trình bày được luật thi đấu.

  - Tổ chức và đảm nhiệm trọng tài ở cấp độ phong trào.

  - Nâng cao thể lực và sự đoàn kết của người học.

  2. Học phần tiên quyết: không.

  3. Mô tả môn học/ học phần:

  - Các kỹ thuật cơ bản môn cầu lông: KT phát cầu phải, trái. KT Đánh cầu thấp và cao tay. Cách di chuyển trong cầu lông.

  - Luật bóng cầu lông: sân bãi dụng cụ, cách tính điểm, các lỗi thường gặp…

  4. Điều kiện phục vụ thực hành:

  - Sân bãi, cột, lưới, vợt, quả cầu lông.

  5. Cách lượng giá học phần:

  - Theo dõi mức độ chuyên cần.

  - Đánh giá thái độ, ý thức học tập.

  - Kiểm tra kết thúc học phần.

  6. Cách tính điểm:

  Điểm kiểm tra kết thúc môn học được tính như sau (thang điểm 10):

  - Chuyên cần:                                               10%

  - Thái độ ý thức học tập:                             10%

  - Yếu lĩnh kỹ thuật động tác:                      40%

  - Đánh giá thành tích bài kiểm tra:                        40%

  7. Tài liêu học tập:

  - Giáo trình môn Cầu lông do Bộ môn GDTC trường ĐH Dược Hà Nội biên soạn (tài liệu phát tay).

  8. Tài liệu tham khảo:

  - Giáo trình cầu lông NXB TDTT.

  - Luật Cầu lông, NXB TDTT.

 • DE CUONG GDTC - DAI HOC 28/11/2017

  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ

  Trình độ Đại học

   

  Tên môn học:                        Giáo dục thể chất (Physical Education)

  Tên học phần:                       Bóng rổ (Basketball)

  Bộ môn giảng dạy chính:    Giáo dục thể chất

  Bộ môn phối hợp:                Không

  Đối tượng giảng dạy:           SVĐH hệ chính quy

  Số tín chỉ:                              01 (tương đương 01 ĐVHT)

  Tổng số tiết học:

  Tổng số

  Lý thuyết

  Thực hành

  Bài tập

  Seminar

  28

  0

  28

  0

  0

  1. Mục tiêu môn học/ học phần:

  - Hiểu và phân tích được kỹ thuật động tác.

  - Thực hiện được các tư thế kỹ thuật.

  - Thực hiện thuần thục động tác ở mức độ kỹ năng.

  - Trình bày được luật thi đấu.

  - Tổ chức và đảm nhiệm trọng tài ở cấp độ phong trào.

  - Nâng cao thể lực và sự đoàn kết của người học.

  2. Học phần tiên quyết: không.

  3. Mô tả môn học/ học phần:

  - Các kỹ thuật cơ bản: di động chuyền bắt bóng bằng hai tay trước ngực, tại chỗ ném rổ một tay trên vai và hai tay trước ngực, di động ném rổ một tay trên vai và hai tay trước ngực.

  - Luật bóng rổ: sân bãi dụng cụ, cách tính điểm, các lỗi thường gặp…

  4. Điều kiện phục vụ thực hành:

  - Sân bãi, bảng rổ, lưới, bóng rổ.

  5. Cách lượng giá học phần:

  - Theo dõi mức độ chuyên cần.

  - Đánh giá thái độ, ý thức học tập.

  - Kiểm tra kết thúc học phần.

  6. Cách tính điểm:

  Điểm kiểm tra kết thúc môn học được tính như sau (thang điểm 10):

  - Chuyên cần:                                               10%

  - Thái độ ý thức học tập:                             10%

  - Yếu lĩnh kỹ thuật động tác:                      40%

  - Đánh giá thành tích bài kiểm tra:                        40%

  7. Tài liêu học tập:

  - Giáo trình môn Bóng rổ do Bộ môn GDTC trường ĐH Dược Hà Nội biên soạn (tài liệu phát tay).

  8. Tài liệu tham khảo:

  - Tài liệu Bóng chuyền - Bóng rổ, NXB TDTT 1996.

  - Luật Bóng rổ, NXB TDTT.


  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ

  Trình độ Đại học

   

  Tên môn học:                        Giáo dục thể chất (Physical Education)

  Tên học phần:                       Bóng chuyền (Volleyball)

  Bộ môn giảng dạy chính:    Giáo dục thể chất

  Bộ môn phối hợp:                Không

  Đối tượng giảng dạy:           SVĐH hệ chính quy

  Số tín chỉ:                              01 (tương đương 01 ĐVHT)

  Tổng số tiết học:

  Tổng số

  Lý thuyết

  Thực hành

  Bài tập

  Seminar

  28

  0

  28

  0

  0

  1. Mục tiêu môn học/ học phần:

  - Hiểu và phân tích được kỹ thuật động tác.

  - Thực hiện được các tư thế kỹ thuật.

  - Thực hiện thuần thục động tác ở mức độ kỹ năng.

  - Trình bày được luật thi đấu.

  - Tổ chức và đảm nhiệm trọng tài ở cấp độ phong trào.

  - Nâng cao thể lực và sự đoàn kết của người học.

  2. Học phần tiên quyết: không.

  3. Mô tả môn học/ học phần:

  - Các kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền, chuyền bóng chính diện cao tay, thấp tay và phát bóng cao tay, thấp tay chính diện.

  - Luật bóng chuyền: sân bãi dụng cụ, cách tính điểm, các lỗi thường gặp…

  4. Điều kiện, nguyên vật liệu, hóa chất, súc vật phục vụ thực hành:

  - Sân bãi, cột, lưới, bóng chuyền.

  5. Cách lượng giá học phần:

  - Theo dõi mức độ chuyên cần.

  - Đánh giá thái độ, ý thức học tập.

  - Kiểm tra kết thúc học phần.

  6. Cách tính điểm:

  Điểm kiểm tra kết thúc môn học được tính như sau (thang điểm 10):

  - Chuyên cần:                                               10%

  - Thái độ ý thức học tập:                             10%

  - Yếu lĩnh kỹ thuật động tác:                      40%

  - Đánh giá thành tích bài kiểm tra:                        40%

  7. Tài liêu học tập:

  - Giáo trình môn Bóng chuyền do Bộ môn GDTC trường ĐH Dược Hà Nội biên soạn (tài liệu phát tay).

  8. Tài liệu tham khảo:

  - Tài liệu Bóng chuyền - Bóng rổ, NXB TDTT 1996.

  - Luật Bóng chuyền, NXB TDTT.


  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ

  Trình độ Đại học

   

  Tên môn học:                        Giáo dục thể chất (Physical Education)

  Tên học phần:                       Cầu lông (Badminton)

  Bộ môn giảng dạy chính:    Giáo dục thể chất

  Bộ môn phối hợp:                Không

  Đối tượng giảng dạy:           SVĐH hệ chính quy

  Số tín chỉ:                              01 (tương đương 01 ĐVHT)

  Tổng số tiết học:

  Tổng số

  Lý thuyết

  Thực hành

  Bài tập

  Seminar

  28

  0

  28

  0

  0

  1. Mục tiêu môn học/ học phần:

  - Hiểu và phân tích được kỹ thuật động tác.

  - Thực hiện được các tư thế kỹ thuật.

  - Thực hiện thuần thục động tác ở mức độ kỹ năng.

  - Trình bày được luật thi đấu.

  - Tổ chức và đảm nhiệm trọng tài ở cấp độ phong trào.

  - Nâng cao thể lực và sự đoàn kết của người học.

  2. Học phần tiên quyết: không.

  3. Mô tả môn học/ học phần:

  - Các kỹ thuật cơ bản môn cầu lông: KT phát cầu phải, trái. KT Đánh cầu thấp và cao tay. Cách di chuyển trong cầu lông.

  - Luật bóng cầu lông: sân bãi dụng cụ, cách tính điểm, các lỗi thường gặp…

  4. Điều kiện, nguyên vật liệu, hóa chất, súc vật phục vụ thực hành:

  - Sân bãi, cột, lưới, vợt, quả cầu lông.

  5. Cách lượng giá học phần:

  - Theo dõi mức độ chuyên cần.

  - Đánh giá thái độ, ý thức học tập.

  - Kiểm tra kết thúc học phần.

  6. Cách tính điểm:

  Điểm kiểm tra kết thúc môn học được tính như sau (thang điểm 10):

  - Chuyên cần:                                               10%

  - Thái độ ý thức học tập:                             10%

  - Yếu lĩnh kỹ thuật động tác:                      40%

  - Đánh giá thành tích bài kiểm tra:                        40%

  7. Tài liêu học tập:

  - Giáo trình môn Cầu lông do Bộ môn GDTC trường ĐH Dược Hà Nội biên soạn (tài liệu phát tay).

  8. Tài liệu tham khảo:

  - Giáo trình cầu lông NXB TDTT.

  - Luật Cầu lông, NXB TDTT.

                                                                            

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: