SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI


ĐẢNG ỦY
 
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
 
BAN GIÁM HIỆU
 
 
PHÒNG, BAN (13)
 
 
BỘ MÔN (21)
 
 
TRUNG TÂM, VIỆN (3)