LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

< Tháng Tư 2018 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 26 
  Thực tập thống kê sinh học K22
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Học nghe tiếng anh
 27 
  Thực tập thống kê sinh học K22
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập thống kê sinh học K22
 28 
  Thực tập thống kê sinh học K22
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập thống kê sinh học K22
 29 
  Thực tập thống kê sinh học K22
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập thống kê sinh học K22
 30 
  Thực tập thống kê sinh học K22
  Học nghe tiếng anh
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập thống kê sinh học K22
 31 
 1 
 2 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Học nghe tiếng anh
 3 
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 4 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Kiểm tra bào chế (Chú Hòa)
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 5 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 6 
  Học nghe tiếng anh
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 7 
 8 
 9 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Học nghe tiếng anh
 10 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 11 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 12 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 13 
  Thực hành bộ môn dược lực
  Học nghe tiếng anh
  Thực hành bộ môn dược lực
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 14 
 15 
 16 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Học nghe tiếng anh
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
 17 
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
 18 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
 19 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
 20 
  Học nghe tiếng anh
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
 21 
 22 
 23 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Học nghe tiếng anh
 24 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 25 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 26 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 27 
  Kiểm tra thường xuyên của bộ môn DLS
  Học nghe tiếng anh
  Kiểm tra thường xuyên của bộ môn DLS
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 28 
 29 
 30 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Học nghe tiếng anh
 1 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 2 
  Thực tập bộ môn dược lực
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập bộ môn dược lực
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập bộ môn dược lực
 3 
  Thực tập bộ môn dược lực
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập bộ môn dược lực
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập bộ môn dược lực
 4 
  Thực tập bộ môn dược lực
  Học nghe tiếng anh
  Thực tập bộ môn dược lực
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập bộ môn dược lực
 5 
 6