LỊCH THỰC TẬP PHÒNG MÁY 1

< Tháng Bảy 2020 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 29 
  kiểm tra thường xuyên của DLS
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lâm sàng K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lâm sàng K71
 7 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lâm sàng K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lâm sàng K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lâm sàng K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lâm sàng K71
 8 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
 9 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
 10 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Bào chế và sinh dược học 2 K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Bào chế và sinh dược học 2 K71
 11 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Bào chế và sinh dược học 2 K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Bào chế và sinh dược học 2 K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Bào chế và sinh dược học 2 K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Bào chế và sinh dược học 2 K71
 12 
 13 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
 14 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
 15 
 16 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
 17 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 

 LỊCH THỰC TẬP PHÒNG MÁY 2

< Tháng Bảy 2020 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 29 
  kiểm tra thường xuyên của DLS
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lâm sàng K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lâm sàng K71
 7 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lâm sàng K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lâm sàng K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lâm sàng K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lâm sàng K71
 8 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
 9 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72
 10 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược lý 1 K72 và QLKTD HLĐH
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Bào chế và sinh dược học 2 K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Bào chế và sinh dược học 2 K71
 11 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Bào chế và sinh dược học 2 K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Bào chế và sinh dược học 2 K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Bào chế và sinh dược học 2 K71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Bào chế và sinh dược học 2 K71
 12 
 13 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
 14 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Hóa dược 2 K72
 15 
 16 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
 17 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Dược liệu 2 K72
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2