LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

< Tháng Mười Một 2017 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 30 
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A2
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A5
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A1
 31 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A1
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A3
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 1 
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A7
 2 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A3
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A4
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 3 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A5
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A2
 4 
 5 
 6 
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A2
  Học nghe tiếng anh K72
  Kiểm tra thường xuyên Bộ môn KTD
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A5
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A1
  Kiểm tra thường xuyên Bộ môn KTD
 7 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A1
  Học nghe tiếng anh K72
  Kiểm tra thường xuyên Bộ môn KTD
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A3
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
  Kiểm tra thường xuyên Bộ môn KTD
 8 
  Học nghe tiếng anh K72
  Kiểm tra thường xuyên Bộ môn KTD
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A7
  Kiểm tra thường xuyên Bộ môn KTD
 9 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A3
  Học nghe tiếng anh K72
  Kiểm tra thường xuyên Bộ môn KTD
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A4
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
  Kiểm tra thường xuyên Bộ môn KTD
 10 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A6
  Kiểm tra thường xuyên Bộ môn KTD
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A5
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A2
  Kiểm tra thường xuyên Bộ môn KTD
 11 
 12 
 13 
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A2
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A5
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A1
 14 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A1
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A3
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 15 
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A7
 16 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A3
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A4
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 17 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A5
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A2
 18 
  Kiểm tra thường xuyên Bào chế
 19 
 20 
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A2
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A5
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A1
 21 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A1
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A3
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 22 
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A7
 23 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A3
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A4
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 24 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A5
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A2
 25 
 26 
 27 
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A2
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A5
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A1
 28 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A1
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A3
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 29 
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A7
 30 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A3
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A4
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 1 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A5
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A2
 2 
 3