LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

< Tháng Chín 2017 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 28 
 29 
  Dậy nghe cho SV K71
  Dậy nghe cho SV K71
 30 
  Dậy nghe cho SV K71
  Dậy nghe cho SV K71
 31 
  Dậy nghe cho SV K71
 1 
  Dậy nghe cho SV K71
 2 
 3 
 4 
 5 
  Dậy nghe cho SV K71
  Dậy nghe cho SV K71
 6 
  Dậy nghe cho SV K71
  Dậy nghe cho SV K71
 7 
  Dậy nghe cho SV K71
 8 
  Dậy nghe cho SV K71
 9 
 10 
 11 
  Kiểm tra thường xuyên dược lực
  Kiểm tra thường xuyên dược lực
 12 
  Dậy nghe cho SV K71
  Kiểm tra thường xuyên dược lực
  Dậy nghe cho SV K71
  Kiểm tra thường xuyên dược lực
 13 
  Dậy nghe cho SV K71
  Kiểm tra thường xuyên dược lực
  Dậy nghe cho SV K71
  Kiểm tra thường xuyên dược lực
 14 
  Dậy nghe cho SV K71
 15 
  Dậy nghe cho SV K71
 16 
 17 
 18 
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A2
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A5
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A1
 19 
  Dậy nghe cho SV K71
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A1
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A3
  Dậy nghe cho SV K71
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 20 
  Dậy nghe cho SV K71
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A6
  Dậy nghe cho SV K71
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A7
 21 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A3
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A4
  Dậy nghe cho SV K71
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 22 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A5
  Dậy nghe cho SV K71
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A2
 23 
 24 
 25 
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A2
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A5
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A1
 26 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A1
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A3
  Kiểm tra Pháp chế dược - BM. KTD
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 27 
  Kiểm tra Pháp chế dược - BM. KTD
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A7
  Kiểm tra Pháp chế dược - BM. KTD
 28 
  Kiểm tra Pháp chế dược - BM. KTD
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A3
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A4
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 29 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A5
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A2
 30 
 1