LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

< Tháng Tư 2019 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 1 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 2 
  Thầy Hòa mượn phòng máy số 2 để kiểm tra
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 3 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 4 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 5 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 6 
  kiểm tra trắc nghiệm bào chế
 7 
 8 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 9 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 10 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Kiểm tra trắc nghiệm Kinh tế dược
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 11 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 12 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 13 
 14 
 15 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 16 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Kiểm tra trắc nghiệm Kinh tế dược
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Kiểm tra kinh tế dược
  Kiểm tra trắc nghiệm Kinh tế dược
 17 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Kiểm tra trắc nghiệm Kinh tế dược
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Kiểm tra trắc nghiệm Kinh tế dược
 18 
  Kiểm tra trắc nghiệm Kinh tế dược
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Kiểm tra trắc nghiệm Kinh tế dược
 19 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Kiểm tra trắc nghiệm Kinh tế dược
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Kiểm tra kinh tế dược
 20 
 21 
 22 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 23 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 24 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 25 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 26 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 27 
 28 
 29 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 30 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 1 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 2 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 3 
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
  Dậy nghe ngoại ngữ K73
 4 
 5